لیست محصولات اتومخزن دار،اتودستی وایستاده صفحه 1

مدل

مقدار بخار G/M

فشار بخار BAR

ظرفیت مخزن آب

جنس کف اتو